«Οι ευρωπαίοι Έφηβοι και ο Ελεύθερος Χρόνος τους», e-Twinning Project 2019-2020

«Οι ευρωπαίοι Έφηβοι και ο Ελεύθερος Χρόνος τους», e-Twinning Project 2019-2020

“European Teenagers and their Free Time”
e-Twinning Project 2019-2020

Investigating similarities and differences to enhance understanding, strengthen interaction and communication, promote collaboration and solidarity. Read the e-book to find out more …

«Οι ευρωπαίοι Έφηβοι και ο Ελεύθερος Χρόνος τους»
e-Twinning Project 2019-2020

Εξερευνώντας ομοιότητες και διαφορές με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης, την ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας, την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Διαβάστε το e-βιβλίο και ανακαλύψτε περισσότερα …

Κοινοποιήστε το: