ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ

Οι μαθητές αυτοί, μετά την Απόφαση της Επιτροπής, δύνανται να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14109/ΓΔ4/6-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 455/6-2-21, τ.Β΄), η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη Απόφαση ειδικής 5μελούς επιστημονικής Επιτροπής (περ. α του άρθρου 1). Οι ανωτέρω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της παραπάνω Επιτροπής δύνανται να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές για την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών. Τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα αναφέρονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να υποβάλλουν στη διεύθυνση του σχολείου, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως τούτα περιγράφονται, όχι περιοριστικά, στο άρθρο 2 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα του άρθρου 2. Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 1.

Οι κηδεμόνες  υποβάλλουν στην Διευθύντρια του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 12-02-2021 τα δικαιολογητικά.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου εδώ

Το σχετικό ΦΕΚ δείτε εδώ
Κοινοποιήστε το: